آموزش

معاونت آموزش

معاونت آموزش برای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری(دامت برکاته) به‌ویژه در حوزۀ تعمیق و گسترش علوم عقلی در حوزه‌های علمیه اقداماتی را در چند محور اصلی برنامه‌ریزی و اجرا نموده است تا از این طریق ضمن بهبود وضعیت آموزشی علوم عقلی در میان علاقه‌مندان و به‌ویژه طلاب حوزه‌های علمیه، فرآیندهایی را جهت تعمیق و تسریع در این امر تعریف و تدوین نماید.

در همین راستا فعالیت‌های آموزشی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد در قالب­های ذیل تعریف شده است:

نشست‌‌های تخصّصی.

دوره‌های آموزشی بلندمدت.

کارگاه‌های آموزشی ( کوتاه مدت ).

کارگاه‌های آموزشی ( کوتاه مدت ).

نومدرسان علوم عقلی.

اعتکاف­های علمی.

اردوهای علمی.