ردیف موضوع استاد آقای زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات
روز ساعت
1

فصوص الحکم

معلمی پنج شنبه ها 8-10 اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات
روز ساعت
1

تمهيد القواعد

معلمی پنج شنبه ها 10-12

مجمع عالي حكمت اسلامي

2

فصوص الحکم

معلمی پنج شنبه ها 8-10
ردیف موضوع استاد آقای زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات
روز ساعت
1

تمهيد القواعد

معلمی

پنج شنبه ها

10-12

مجمع عالي حكمت اسلامي

اتمام دوره

2

تجريد الاعتقاد

رضانژاد یکشنبه ها

بعد از نماز مغرب و عشا

مجمع عالي حكمت اسلامي

اتمام دوره

3

نقد و بررسي عرفان هاي كاذب

شریفی شنبه ها 16-18

مجمع عالي حكمت اسلامي

اتمام دوره

ردیف موضوع استاد آقای زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات
روز ساعت
1

تجريد الاعتقاد

رضانژاد یکشنبه 17-19

مجمع عالي حكمت اسلامي

اتمام دوره

2

نقد و بررسي عرفان‌هاي كاذب

شریفی شنبه 18:30-20

مجمع عالي حكمت اسلامي

اتمام دوره

3

تمهيد القواعد

معلمی

پنج شنبه

10-12

مجمع عالي حكمت اسلامي

اتمام دوره