ارتباط با ما


مديريت اجرايي مجمع عالي حكمت اسلامي وظيفه اجرايي نمودن اهداف، برنامه ها و مصوبات مجمع عالی را عهده دار است. در همين راستا با برنامه ريزي مناسب تاكنون بخش‌هاي ذيل راه اندازي شده است:

1)كتابخانه تخصصي علوم عقلی   2) واحد رسانه  3) دفتر نشريات علمي  4) كارپرداز گروه‌هاي علمي  5) كارپرداز آموزش  6) پايگاه اطلاع رساني

7)خدمات پژوهشي  8) واحد مشاوره علمی  9) انتشارات  10) شبكه  11) امور مالي  12) طرح و برنامه

همچنين نسبت به اجرايي نمودن برنامه‌هاي مجمع عالی حکمت اسلامی از جمله نشست‌هاي علمي، دوره هاي آموزشي، برگزاری جلسات گروه هاي علمي، توليد محصولات صوتي و تصويري، انتشار خبرنامه حکمت اسلامی و … اقدامات مؤثري صورت گرفته است. در حال حاضر آقاي محمدباقر خراساني مديريت اجرايي مجمع عالي حكمت اسلامي را برعهده دارد.