اداری و مالی

معاونت اداری و مالی مجمع عالی حکمت اسلامی وظیفه طراحی امور اداری و مالی را برعهده دارد. در همین راستا نسبت به تأمین و تجهیز فضای مورد نیاز بخش اداری، آموزشی و پژوهشی اقدامات مناسبی را صورت داده است. ضمن اینکه با برنامه‌ریزی مناسب با کمترین هزینه مالی بیشترین حجم برنامه را با استفاده از مجموعه اجرایی مناسب ارائه داده است.

در حال حاضر حجت الاسلام و المسلمین استاد عزالدین رضانژاد معاون اداری و مالی مجمع عالی حکمت اسلامی را برعهده دارد.