گروه فلسفه های مضاف

گروه علمی فلسفه های مضاف از سال 1385 و از اولین گروه های علمی مجمع عالی حکمت اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد.
فعالیت این گروه تا سال 1390 ادامه داشت و با توجه به گستردگی موضوعات و مباحث از تابستان 1390 گروه فلسفه های مضاف تعطیل و گروه های علمی فلسفه دین، فلسفه علوم انسانی، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق فعالیت خود را آغاز نمودند.