“جایگاه حکمت عملی در طبقه بندی دانش ها“ در پنجمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی

پنجمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع جایگاه حکمت عملی در طبقه بندی دانش ها“ با ارائه “حجت الاسلام محمدعلی نوری“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه ۲۳ بهمن ۹۶  ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.