کلام اسلامی؛ شرحی برکشف‌المراد

کتاب «کلام اسلامی؛ شرحی برکشف‌المراد

  • مقصد اول: امور عامه

وجود و عدم / ماهيت و ملحقات آن / علت و معلول

  • مقصد دوم: جواهر و اعراض

جواهر / اجسام / بقية احکام اجسام / جوهرهای مجرد

  • مقصد سوم: خداشناسی

اثبات وجود خدا / برهان صدّيقين/ برهان حدوث/ صفات الهی/ قدرت/ علم/ حيات / اراده/ ادراک/ و…
افعال الهی/ منزه‌بودن خداوند از انجام کار قبيح / قدرت خدا بر انجام کار قبيح/ وجود غرض در افعال خداوند / ارادة طاعات و کراهت از معاصي/ فاعل مختار بودن انسان / انتساب افعال متولد به انسان / قضاء و قدر / هدايت و اضلال/ قبيح‌بودن عذاب اطفال / تکليف بندگان از سوي خدا / وجوب لطف بر خداوند / درد و دليل نيکو بودن آناعواض / آجال / ارزاق / قيمت‌ها (اسعار) / وجوب اصلح