تحلیل منطقی گزاره

کتاب «تحلیل منطقی گزاره»

  • نهج سوم: تحلیل صوری گزاره

تعریف گزاره و اصناف آن/ کیفیت گزاره/ کمیت گزارۀ حملی/ ارزش گزارۀ مهمل/ کمیت گزارۀ شرطی / شرطی‌ها از حملی‌ها ساخته شده‌اند / گزارۀ معدول و محصَّل / اصناف گزارۀ شرطی / ترجمه از زبان طبیعی به زبان صوری / آشکارسازی قیود پنهان گزاره‌ها

  • نهج چهارم: موجّهات

مواد گزاره‌ها / جهات گزاره‌ها / معانی امکان / چند اصل مهم در باب جهات/ تحلیل گزارۀ موجب کلی وجهی / تحلیل گزارۀ سالب کلی وجهی / تحلیل گزاره‌های جزئی وجهی / نسبت گزاره‌های خارجی و حقیقی / لزوم و تلازم میان موجهات / پندار و زنهار

  • نهج پنجم: تناقض و عکس

تعریف تناقض و شروط آن / تناقض در مطلقات عام و خاص و اخص / تناقض در موجهات دیگر / عکس مستوی در مطلقات / عکس مستوی در گزاره‌های ضروری / عکس مستوی در گزاره‌های ممکن

  • نهج ششم: تحلیل معرفت‌شناختی گزاره

اصناف گزاره از نظر ماده و محتوا / وضع و تسلیم به معنای عام