مشاوره حضوری


1. تكميل فرم درخواست مشاوره علمي توسط متقاضي؛ متقاضي ميتواند فرم درخواست را با مراجعه به واحد مشاوره ي مجمع عالي به آدرس: قم-خيابان 19دي- كوچه 10-فرعي اول سمت چپ-پلاك5، دريافت و يا از پايگاه اطلاع رساني مجمع عالي حكمت اسلامي با آدرس: www.Hekmateislami.com دانلود نمايد.
2. واحد مشاوره با توجه به درخواست متقاضي و تاريخ هاي پيشنهادي وي، با اساتيد مربوطه هماهنگي هاي لازم را به عمل خواهد آورد و زمان مشاوره را به اطلاع متقاضي خواهد رساند.
3. مشاوره علمي حضوری در محل مجمع عالي حكمت اسلامي یا به انتخاب استاد مشاور، در مکان دیگری صورت خواهد گرفت.