پروژه های تحقیقاتی


اساتید، فضلا و دانش پژوهان محترم می توانند طرح های تحقیقاتی خود را که دارای نو آوری و مرتبط با علوم عقلی اسلامی می باشد، در فرم طرح تحقیق تکمیل و به مجمع عالی حکمت اسلامی ارسال نمایند.
طرح های ارسالی از سوی معاونت پژوهش مجمع عالی حکمت اسلامی بررسی و در صورت مرتبط بودن با اهداف مجمع عالی و داشتن خلاقیت و نو آوری، جهت بررسی و تصویب نهایی به مبادی ذی ربط ارسال می شود.