?جنبش نرم افزاری علوم عقلی- بررسی انتقادی معرفت شناسی معاصر از منظر معرفت شناسی اسلامی

?جنبش نرم افزاری علوم عقلی

⬅️بررسی انتقادی معرفت شناسی معاصر از منظر معرفت شناسی اسلامی

? ارائه دهنده: دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه

?دبیر علمی: اویس استادی

⬅️لینک ورود به جلسه: http://dte.bz/ici

?زمان: چهارشنبه 21 تیر 1402

⏰ساعت 12

?مکان: مشهد- چهارراه خسروی- خیابان آیت ا… خزعلی- نبش خیابان آیت ا… طبسی- دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی- پژوهشکده اسلام تمدنی