کارگاه بررسی تحلیلی مکتب فلسفی پراگماتیسم

اطلاعیه تصحیح:
گروه فلسفه مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد برگزار می کند:
کارگاه بررسی تحلیلی فلسفه پراگماتیسم
استاد: دکتر مجتبی درایتی(استاد مدعو دانشگاه فردوسی مشهد)
زمان ثبت نام:19 تیرماه 1398
زمان برگزاری:20 تیرماه 1398
ساعت 8 الی 17
مکان:نبش سناباد 33 پلاک 307
هزینه ثبت نام: 50 هزار تومان

چکیده مطالبی که در کارگاه “بررسی تحلیلی مکتب فلسفی پراگماتیسم” توسط دکتر درایتی ارائه خواهد شد:

کارگاه پراگماتيسم
در اين گارگاه یک روزه در طی چهار جلسه به بررسی ریشه های شکل گيری و مبانی مکتب پراگماتيسم و دیدگاه های برخی چهره های اصلی این مکتب خواهم پرداخت.
در جلسه نخست ریشه های تاریخی شکل گیری پراگماتيسم به طور خاص با توجه به فلسفه هیوم و کانت و نیز مبانی عام مکتب پراگماتيسم پرداخته خواهد شد
در جلسه دوم به فلسفه پرس به عنوان نخستین فیلسوف پراگماتیسم و وجوه فلسفه وی خواهیم پرداخت
در جلسه سوم به ویلیام جیمز می پردازیم
در جلسه چهارم تفکر پراگماتیستی دیوئی را مورد بررسی قرار خواهیم داد
در صورتی که زمان اجازه بدهد در انتها در مورد چهره های پراگماتیست متاخر به طور خاص ریچارد رورتی سخن خواهیم گفت.

منابع برای مطالعه:
شفلر، اسرائیل، چهار پراگماتیست، ترجمه محسن حکیمی، تهران، نشر مرکز، ویرایش دوم، 1381
جیمز، ویلیام، پراگماتیسم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1375.
نقیب زاده، میر عبدالحسین، نگاهی به نگرش های فلسفی سده بیستم، تهران، طهوری، 1387.
کواین، دیویدسن، رورتی، در مسیر پراگماتیسم، ترجمه مرتضی نوری، تهران، نشر مرکز، 1392.
Talisse, Robert B. & Aikin, Scott F., Pragmatism: A Guide for the Perplexed, New York, Continuum, 2008.
@hekmateislamimashhad